Press "Enter" to skip to content

Posts published by “تحریریه پندار”

سایت پندار از سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از پیشگامان فضای فارسی آنلاین شروع به کار کرد.

مهرداد پاینده، در آلمان رئیس اتحادیه سندیکاهای کارگری شد

0

یک ایرانی، ریاست اتحادیه سندیکاهای کارگری جمهوری فدرال آلمان را برعهده گرفته است. این فعال حقوق کارگری در اروپا، مهرداد پاینده نام دارد. مهرداد پاینده، ابتدا از ایران در سال…

گفتگو با داوود رضوی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، روزآروز

0

دادگاه داوود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، برگزار نشد. روزاروز: جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حکم پنج سال زندان برای «داوود رضوی»، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران…