از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب نشست چهل و سوم میراث مکتوب شامل دو بخش است؛ بخش اول به بررسی آثار ابوعلی مسکویه اختصاص دارد و بخش دوم به نکوداشت استاد ابوالقاسم امامی -پژوهشگر آثار مسکویه- می‌پردازد. سخنران دومِ بخش اول، علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو است که در مورد کتاب «الهوامل و الشوامل» ابوحیان توحیدی […]