سبک زندگی

با رسیدن روزهای شلوغ پیش از سال نو، رئیس پلیس تهران بزرگ از استقرار و فعالیت گشت های محسوس و نامحسوس پلیس همزمان با روزهای پایانی سال در مراکز خرید و معابر اصلی و پرتردد پایتخت با توجه به افزایش حضور شهروندان دراین مراکز خبر داد.

گشت پلیسمراکز خرید تهرانشاپینگ مال تهرانشاپینگ مالسرقت

16 اسفند
خبر