بخش سوم مرتضی حنانه سال‌ها به پژوهش درباره نسبت دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی و ساختار آن پرداخت. وی با بررسی متونی مانند مقاصدالالحان و جامع الالحان عبدالقادر مراغه‌ای، تحلیل و تدقیق در ریشه واژه‌های به کار رفته در موسیقی و پرده‌بندی سازهای ایرانی، همچنین مقایسه موسیقی روم و یونان با موسیقی ایرانی در صدد کشف […]