ببينيد شما اگر الان روى خودتان كار نكنيد و زياد آتش بازى كنيد و آتش برود توى وجودتان، بعد كه بزرگ شديد؛
١- يا ديكتاتور ميشويد و از ترقه انداختن ميرسيد به موشك انداختن. الان همسايه هاتان شاكى هستند بعد همنوعان تان.
٢- يا ديكتاتور نميشويد و همسر ميشويد اما از آتش روشن كردن ميرسيد آتش سوزاندن توى زندگى.
٣- يا معتاد ميشويد چون دستتان به سيگارت انداختن عادت كرده و بعد جاى سيگارت سيگارى ميگيريد دستتان و خر را بياور و باقالى بار كن.
٤- يا آتش بيار معركه ميشويد و همه از دستتان شاكى ميشوند.

٥- يا مدير شهرى ميشويد و آتش پلاسكو مى افتد به كارنامه تان.
٦- يا خواننده ميشويد منتها در اين سطح: تيش تيش تيش گرفته اين دل چه آتيش گرفته… و باعث شرمندگى خانوادتان ميشويد.
٧- يا مثل شعر بنان كه ميگفت: آتشى ز كاروان جدا مانده… اين نشان ز كاروان به جا مانده، شما هم تنها ميمانيد.
خلاصه به نظر ما طورى چهارشنبه سورى نكنيد كه ماهواره هاى جاسوسى فكر كنند ما آزمايش هسته اى كرديم!

وصيت
سوفيا… عشق من… من در شعله چشمات تو ميسوزم و اين عجيب است چون گاز استانهاى شمالى كشور قطع است. عاشق سوخته تو؛ ميدون دوم