ایران حدود چھار دھه میزبان ھمسایگان افغانستانی بوده است، آن‌هایی که از جنگ به ما پناه آورده‌اند و هم‌شهری‌های ما شده‌اند. 

در بدو ورود پناھندگان افغانستانی به ایران، در اوایل دھه شصت، نیازھای اولیه پناھندگان در صدر لیست نیازھا قرار داشت ولی با گذشتزمان و نوع نیازھاھمانند نیازھای جامعۀ میزبانتغییر کرد. یکی از این موارد، دسترسی به آموزش است. 

کارگاه‌ھایآموزش صلح از طریق ھنر” که در مهمان‌شهر رفسنجان برگزار شده است یکی از پروژه‌های  سازمان امور پناھندگی نروژی (NRC) است که پروژه ھایی را در زمینۀ آموزشکودکان برگزار می کند. این پروژه با همکاری Creart سازمان اسپانیایی فعال در حوزه آموزش ھنر و خلاقیت، انجام شده است.

در این کارگاه‌ھا  تعدادی از افراد محلی به عنوان مربی آموزش دیدند تامھارت ھای زندگی را از طریق بازی و فعالیت ھای ھنری به کودکان آموزش دھند.

پیش از این نمایشگاهی در خانه هنرمندان تهران از این کارگاه‌ها برگزار شده بود که گزارش پندار از این نمایشگاه را می‌توانید این‌جا ببینید.

این کارگاه ھا توسط  افسانه مغیری، عکاس و مستند ساز به تصویر کشیده شده‌اند. شور زندگی در رنگ ھای آثار ھنری خلاقانۀ کودکان و مربیان، آرامش وامید ثبت شده در عکس ھای مستند ھمگی مخاطب را به بازبینی تصورات کلیشه ای و نخ نما از پناھندگان و مھاجرین فرا می خوانند و بابازنمایی اشتراکات انسانی ما را دعوت به ھر چه نزدیک تر می کننددعوتی که به نظر می رسد مرھم درد مشترک جامعۀ جھانی در حالحاضر باشد.

عکس: افسانه مغیری