در روزهایی که مهناز افشار در سریال عاشقانه بازی میکند، همسر او یاسین پس از ماهها، از زندان آزاد شده است.

انصافنیوز رسانهای است که خبر آزادی {{یاسین رامین}} را داده است. او به شکایت سازمان هلالاحمدر در بازداشت به سر میبرد.

زمان آزادی یاسین رامین، چهارشنبه ۱۱ اسفندماه بوده است. این خبر هنوز از سوی مهناز افشار تایید نشده است.