مدتها پیش، یکی از روزنامهنگاران پیشکسوت مشهور ایرانی، که در خارج از کشور زندگی میکند، موضوعی را درباره عقد شرعی {{فروغ فرخزاد}} و {{ابراهیم گلستان}} منتشر کرده بود که مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت. اما مشخص شدن حقیقت ماجرا تا این هفته طول کشید. موضوع چه بود؟

{{مسعود بهنود}} در روایتی، پیش از این اعلام کرده بود که این دو فرد، به درخواست پدر ابراهیم گلستان با هم عقد محضری کرده بودند، در شرایطی که فخری گلستان، همسر اول ابراهیم گلستان هم راضی به این امربوده است.

در این مصاحبه،ابراهیم گلستان، فیلمساز و روشنفکر قدیمی سینما و ادبیات ایران، این موضوع را «پَرت» میداند و از اساس تکذیب میکند.

{{پوران فرخزاد}} ، خواهر فروغ هم پیش از مرگ خود در چند ماه گذشته، به مسعود بهنود توصیه کرده بود اسلحه را در شقیقه خود گذاشته و کار را تمام کند.