سبک زندگی

شرکت‌های هواپیمایی هند برنامه پروازهای خود به ایران را بازنگری یا متوقف خواهد کرد.

این تصمیم بعد از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا موضع خود را بر روی جمهوری اسلامی سختگیرانه کرده و تنش‌های دیپلماتیکی در حال رخ دادن است.

توقف پروازهای هند به ایرانهواپیمایی هندهندوستان

23 بهمن
خبر