{{بهرام رادان}}‌ امروز این تصویر را از خود منتشر کرده است.