قرار است به زودی از تصفیهخانههای فاضلاب میگون و لواسان در بالادست سد لتیان استفاده شود که باعث میشود کیفیت آب {{تهران}} بهتر و نوشیدن آن گواراتر شود.

مدیرعامل آبفای تهران گفته است که پروژه سلامت در طرف بزرگ قمر بنی عاشم تهران تعریف شده است که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.

این تصفیهخانههای لتیان، قرار است ۳۰ درصد آب تهران را تامین کنند.