منطقه ۱۲ تهران که از آن به حلقه تاریخی شهر تهران یاد میشود قرار است مجهز به سیستم حمل و نقل «‌LRT» شود.

گفته میشود که با موافقت شهرداری تهران لایحهای برای استفاده از حمل و نقل پاک و برقی در محدوده منطقه ۱۲ تهیه شده است.

ال آر تی چیست؟

ال آر تی یا «حمل و نقل ریلِی سبک» نوعی از حمل و نقل عمومی تندرو است که از طریق قطارهایی با منبع الکترونیکی تغذیه میشوند. ال آر تیها راننده هم دارد، در سطحی از کوچهها مسیرهای آنها تعبیه میشود که جدا از خط ترافیکی شهر حرکت کنند و آسوده و سریع به مقصد برسند.

این نوع از حمل و نقل، برای اولین بار در دهه ۵۰ هجری خورشیدی در آمریکا راهاندازی شد. این شبکههای راهآهنِ سبک، در مقابل مترو که یک شبکه حمل و نقل سنگین است، اینگونه نامگذاری شدهاند.

هزینه سرمایهگذاری در این سبک از حمل و نقل عمومی نسبت به دیگر تکنولوژیها ارزانتر است و همین باعث شده در سالهای اخیر در شهرهای مختلفی، الآرتی به شدت گسترش پیدا کند.

سرعت قطارهای ال آر تی، معمولا چیزی میان ۳۰ تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت است اما پیشرفتهترین آنها، تا ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت هم سرعت دارند. استاندارد حضور مسافران در آن طوری است که ۳ نفر را به ازای هر کیلومتر مربع جابجا میکند.

بر همین اساس استفاده از موتورسیکلت، اتوبوس و تاکسی برقی و همچنین قطار سبک شهری (LRT) و مترو در این محدوده در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه مطالعات برای راهاندازی اولین خط «LRT» در محدوده مرکز تاریخی تهران در مناطق بهارستان، جمهوری و بازار انجام شده است، گفت: این خط با اتکا به روش «ساخت، بهرهبرداری، واگذاری (B.O.T)» و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی احداث خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات برای تبدیل خط هفت BRT (راهآهن تجریش) به خطوط قطار سبک شهری (LRT) در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از این خط استفاده میکنند که اگر این عدد را در ساعات فعال خط تقسیم کنیم، بهطور متوسط در هر ساعت ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر با این خط جابهجا میشوند.

 این حجم استفاده از حملونقل عمومی دیگر در مد BRT جوابگو نیست از این رو تبدیل آن به مد قطار سبک شهری قابل مطالعه است، حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود مدهای گوناگون حملونقلی، BRT اکنون فشار مضاعفی را تحمل میکند، گفت: در برخی خطوط BRT، حجم جابهجایی از سقف قابل قبول خود گذشته است و باید به متدهای جدیدی همچون مترو و LRT توجه کرد.