امروز صبح، بیمارستان کشت و صنعت کارون در شوشتر یکی از پزشکان خود را از دست داد. اما روایت کشته شدن او را اگر بخواهید بدانید وقتی صبح زود، بیست دقیقه به ۷ بامداد این پزشک عمومی از خانه بیرون میآید تا به بیمارستان برود، یک مرد موتورسوار با اسلحهای که شکاری خوانده شده است، به سمت این پزشک شلیک میکند و او را ميکشد.

پزشک کشته شده، ۴۷ سال داشته است. از ناحیه پای راست گلوله به او اصابت میکند و و فوری به بیمارستان میرود. پس از آن  تلاش پزشکها شروع میشود ولی نتیجهبخش نبوده است.

تحقیقات قضایی در اینباره آغاز شده و به گفته سرهنگ علی قاسمپور، به خبرگزاری میزان، تحقیقات از دو متهم بازداشتشده آغاز شده است.