معاون گردشگری استان تهران از خانههایی سخن گفته است که چینیهای مسافر در ایران در آنها اقامت دارند.

جریان این خانه‌ها چیست؟

به گزارش ایسنا این خانهها در واقع اقامتگاه کارگران و دانشجویان چینی است که در رشتههای زبان فارسی و درسهای قرآنی تحصیل میکنند و در هنگام سفر تاجران و گردشگران چینی که به ایران میآیند برای اقامت در اختیارشان قرار میگیرد.

گفته می شود این خانهها از هیچ مرکزی مجوز رسمی ندارند.

یکی از راهنمایان ایرانی چینی زبانگفته است که تا کنون ۱۰ واحد از این خانهها در تهران شناسایی شده است.

البته در این میان خانههای دیگری هم شناسایی شدهاند که در ظاهر مسکونی هستند ولی با کاربری هتل در حال استفادهاند.

این اقامتگاههای غیر مجاز توسط چینیهای مقیم ایران و دور از چشم مسئولین اداره میشوند.

معاون گردشگری تهران اعلام کرده است که :

قانون برای ما مشخص کرده اتباع خارجی که به عنوان گردشگر یا حتی مهمان به ایران سفر میکنند، باید در چه اماکنی اقامت داشته باشند و چگونه پذیرایی شوند. براساس این قوانین تنها اماکنی که از سایر دستگاههای ذیربط مثل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجوز گرفته باشند میتوانند خدمات اقامتی بدهند. غیر از این، اقامت در سایر اقامتگاهها، غیرمجاز تلقی میشود.