بازدید مدیر عامل بنیاد نیکوکاری کمک از بنیاد حریری که با نیت خیرخواهانه محمد رضا حریری برای ارتقا دانش عملی وعلمی جوانان کشور شکل گرفت.