شبکه من و تو در آستانه پر بیننده ترین برنامه سالیانه خود، از روی ماهواره یاهست خارج شد تا نزدیکی آن با امپراطوری فرکانسهای شبکه جم در این ماهواره، دیگر معنا نداشته باشد.

شبکه ماهوارهای منوتو، اکنون مدتی است که بر روی شبکه اچدی خود تبلیغ میکند ولی از هفته گذشته در میانه تعطیلات، از ماهواره پربیننده یاهست، که سرزمین شبکه جم است خارج شد.

اکنون شبکه من و تو تی وی روی یوتلست برنامه پخش میکند که فقط شبکههایی مثل بیبیسی و چند شبکه سیاسی دیگر، روی آن قرار دارند.

این موضوع میتواند منجر به کاهش بازدید شبکه منوتو باشد، اما زمان انجام این تغییرات فرکانسی میتواند دلیل دیگری هم داشته باشد. برنامه استیج که به زودی پخش خود را آغاز میکند و یک برنامه استعدادیابی است، میتواند بینندههای من و تو تی وی را متقاعد کند تا برای تغییر فرکانس آن، اقدام کنند و این مساله کاهش مخاطب من و تو را تحت الشعاع قرار خواهد داد و شاید این موضوع جبران شود.