پیگ موبلی را بعید است بشناسید، او بازیگرجوانی است، که برای فیلم سوشیالی اکوارد در امسال مشهور شده ولی فیلم‌‌های متعددی در کارنامه خود دارد که کم شهرتی ندارند. ترنسفورمرز از جمله این فیلم‌هاست. او هنوز آن قدر مشهور نشده که در اینستاگرام، با معیار اعداد هواداران صفحه‌های ایرانی هم چندان با اهمیت قلمداد شود، […]