{{شبکه جم}} در اقدامی تازه برای رقابت با {{شبکه من و تو}}، برنامهای تدارک دیده که میخواهد رقیب برنامه گپتایم در من و تو شود. این برنامه جم اینسایدر نام دارد و از یک اقبال آنلاین به اقبال آنتن چشم دوخته است.

برنامه {{جم اینسایدر}} این شبکه غیرمجاز ماهوارهای، میخواهد اخبار مربوط به پروداکشنها و تولیدات شبکه جم را به اطلاع افراد برساند، با بازیگران و کارگردانهای آن مصاحبه کند و از مراحل مختلف ساخت سریال های ایرانی شبکه جم هم خبر بدهد و تصاویری پخش کند.

بخش اول برنامه جم اینسایدر شامل اخبار تولیدی و بخش دوم مربوط به سریالهای خارجی و حاشیه سریالهای آن، که معمولا ترکیهای هستند خواهد بود. سایت این برنامه نوشته که زمان آن ۴۸ دقیقه است و به صورت هفتگی پخش خواهد شد.

این در حالی است که برنامههایی قدیمی از صدا و سیمای ایران پخش میشد که شما و سیما نام داشت و چنین روالی را دنبال میکرد، اما علیرغم استقبالی که از آن میشد تعطیل شد.