در سال ھای اخیر سازمان ھای مردم نھاد بین المللی نیز به جمع آژانس ھای سازمان ملل فعال در حوزۀ پناھندگان و مھاجرین در ایرانپیوستهاند و در زمینه آموزش به کودکان فعالیت کرده‌اند. سازمان امور پناھندگی نروژی (NRC) است که پروژه ھایی را در زمینۀ آموزشکودکان برگزار می کند.

یکی از این پروژه ھا که با ھمکاری Creart ،یک سازمان مردم نھاد اسپانیائی فعال در حوزه آموزش ھنر و خلاقیت ، برگزار شد کارگاه ھایآموزش صلح از طریق ھنربوده است که در مهمانشهر رفسنجان صورت گرفته بود.

در این کارگاه ھا که توسط آقای چنه گومز، آموزشگر و موسس Creart، برگزار شدند تعدادی از افراد محلی به عنوان مربی آموزش دیدند تامھارت ھای زندگی را از طریق بازی و فعالیت ھای ھنری به کودکان آموزش دھند.

این کارگاه ھا توسط  افسانه مغیری، مستند شده اند. در حال حاضر نمایشگاھی از کارھای تولید شده توسط کودکان و مربیان افغانستانیساکن مھمانشھر رفسنجان و نیز عکس ھای مستند تھیه شده در طول دوره در نگارخانه‌ھای نامی و بھار واقع در خانۀ ھنرمندان ایرانبرپاست.

آموزش مسیر فردایی روشن‌تر

منبع: سایت تهران مدیا

3gallery 2gallery