حوالی ۱۱۵ سال پیش، به دستور مظفرالدین شاه، کاخی سلطنتی در دوشان تپه، انتهای فرح آباد، در شهر تهران ساخته شد که از کاخ تروکادرو در پاریس الهام گرفته بود و به شکل نیم‌دایره ساخته شد. چند ردیف ایوان روباز دورتادور ساختمان ساخته شد و سپس یک گنبد فیروزه‌ای بر سقف آن بنا شود. این […]