چهل و هشتمین دوره بازی های المپیک ارامنه ایران سه شنبه شب در ورزشگاه آرارات تهران آغاز شد. در این مسابقات ۸۰۰ ورزشکار از ایران، ارمنستان و گرجستان در ٩ رشته با یکدیگر رقابت می کنند.screen-shot-2016-09-14-at-6-14-03-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-09-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-14-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-18-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-25-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-33-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-38-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-44-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-50-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-14-55-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-08-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-13-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-19-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-29-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-37-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-15-48-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-16-02-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-16-18-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-16-26-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-16-37-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-16-59-pm screen-shot-2016-09-14-at-6-17-11-pm ارامنه