این یادداشت با عنوان «یک کلام، ختم کلام | به قلم مدیر مسئول یالثارات.»، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ در مجله یالثارات منتشر شده است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

ما صلوات فرستادهایم و از نظر ما دعوا تمام شده است. چون بر مبنای یک سوء تفاهم بوده به ویژه با تبیین و توضیح بیشتری که کرارا و مراوا آوردهایم و بخشی از آن در همین شماره نشریه و در سایت یالثارات مشهود است وقتی که نه نسبت اهانت به کسانی در میان بوده باشد و نه اصرار بر آن، خلاص.

ما کسانی نیستیم که تا یک جوالدوز به خود نزنیم، یک سوزن به دیگران بزنیم. چرا که در مسئله دین تعارف و ماسمالیزاسیون نداریم (شاهد سرمقاله همین شماره یالثارات) البته جواب فرصت طلب سیاس را دادهایم تا خیال نکند میتواند داعیه جماعت هنرمندان باشد. همین طور پاسخ به آقای توکلی را…

با جماعت هنرمندان جنگی نداریم. هرچند که برادری خواستار آب کشیدن دهان و قلم بر زمین گذاشتن و رفتن ما به جوار داعش باشد. چرا که فرمایش ایشان را متین میدانیم و قبل از هر نماز دهان را میشوییم و محض اطلاع ایشان برخی از ما قلم را بر زمین نهاده و به دیار داعش و داعشیان رفتهاند، اما اینکه در آنجا چه میکنند بماند.

همین قدر بدانند که اتفاقا از فرماندهان ارشد جنگ علیه داعشند و مجال دیگری برای جنگ با هموطنان ندارند و چه بسا یحتمل که افقی باز کردند… و اتفاقا اگر آنان بودند حضورا خدمت محفل هنرمندان میرسیدیم برای خیرخواهی و امر به معروف و نه جنگ و دعوا….

سید عزیز! قربان جدت! اگر همین هموطنان داعشی تو نبودند میخواستی بعدها برای کی فیلم بازی کنی و کسب شرافت، که شرف من و تو و همه در گرو همین آدمهاست.

امام (ره) میفرمود: کسی به خواجه نصیرالدین طوسی اهانت کرد منجمله گفت پدر کلب! خواجه با متانت و خونسردی در جواب گفت تا جایی که من یاد دارم سر و گوش و لب و دهان پدرم مثل کلب (سگ) نبوده و روی دو پا هم راه میرفت. حالا شده قصده ما و بعضیها که با حناسی فرصتطلبان سیاس گمان میکنند به آنان توهین شده و دهان به ناسزا باز کردهاند در فضای هرکیهرکیمجازی… مهم نیست این هم بگذرد گرچه بهتر بود به محکمه شکایت میبردند تا رفع شبهه شود، منطقی و قانونی.

از همه خوشمزهتر شکایت ارشادیهاست وقتی اسم یالثارات را از دیوان وجود خط زدهاند و در حمایت و پشتیبانی به روی آن بسته اما همچنان خود را قیم و وکیل یالثاراتی میدانند که از نظر آنها وجود خارجی ندارد. شاید این هم از کرامات شیخ ما بوده که خبر نداشتیم؟!

همین طور اصحاب آن خانه کذا که از اول جا زدند. بعد که دیدند امثال احمد توکلی راه حمله را باز کردند به خود جرات دادند و از قذف گفتند و حد قذف. آقایان خداوکیلی اگر سادهدلی مثل احمد توکلی پیدا نمیشد، میدانستند که قذف را با «د.ذ» مینویسند یا با «ز» زنبوری! برو بابا دلت خوشه.

حاج ذبیحالله بخشی، پیر جبههها و پدر و کس و کار سه شهید، همانجا که جلو چشمش یکی از فرزندانش با آتش توپ صدامیها در ماشینش سوخت، وقتی در بین ما بود با فراخوان بچهحزبالهی، مقابل آنجا که زنان و مردان لاابالی به صورت فلهای (و نه گلهای) بودند میآمد و با بلندگوی همان اتول از جنگ برگشته فریاند میزد: زنی که حجاب نداره، شوهرش غیرت نداره!… البه حساب بدحجابهای غیرفلهای کوچه، خیابان جدا بود که فقط به یک تذکر کفایت میشد.

ایهاالناس! فهمیدن این مسئله خیلی سخته که حرف همان حرف است. حالا گیرم پای «د ی و ث» در میان باشد. مگر چه فرقی میکند؟ اشتباه نکنیم در کشور ما نسل امثال حاج بخشیها منقطع نشده و عندالزوم موتورسواران انصار در خدمتند.

انصار و یالثارات که ادعایی ندارد والا حکم تجمع در تالار وحدت و برگزاری شوی لباس و بیعفتی برای نمایش  در فضای مجازی و رسانهها همان مفسد فیالارض است که از قول خبرگان اهل فن و دینشناس اعلام شده و در مصاحبه با یکی از آنها در همین شماره یالثارات میبینید.

با همه احوال غیرت برادری که در تماس «من و تو» با او خوش درخشید را تحسین میکنیم. داداش مخلصیم. دمت گرم. همین. صلوات.