نخستین فروشگاه کوروش در چهارراه کوکاکولا در تهران راهاندازی شد. فروشگاهها بعدا به قدس تغییر نام دادند و در اواخر دهه هفتاد برای همیشه تعطیل شدند.