ادمین کانال تتلو نوشت در تلگرام متنی را در پی بازداشت این خواننده زیرزمینی منتشر کرده است.