خانه سینما، که دارای اجرای حد قذف برای یالثارات شده است، چه چیزی را طلب کرده؟ حد قذف چیست؟

در احکام فقهی و در میان حدهای شرعی، یک بخش به نام «قذف» وجود دارد که در دنیای تهمت و افترا، کارکرد شرعی پیدا میکند.

اگر کسی به دیگری اتهام زنا یا لواط بزند، آن فرد قاذف و فرد مورد خطاب و بهتان زده شده، مقذوف است. نکتهای که در این میان لازم است حتما صورت گرفته باشد تا حد قذف جاری شود، «قصد داشتن فرد بر تهمت زدن و با انگیزه انجام دادن آن است.»

نکته دیگر این است که حد قذف تنها در صورتی تحقق پیدا میکند که نسبت دادن زنا و یا لواط به شخص مسلمان صورت بگیرد. برخی از فقها مانند حضرات آیات علوی گرگانی و فاضل لنکرانی معتقدند که قدر متیقت قذف به زبان است. اما آیت الله بهجت نظر دیگری داشته و میفرمایند: «اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته همان حکم قذف را دارد. زیرا کتابت عرفیت دارد و در اکثر معاملات عرفه با امضا و کتابت کارها میگذرد.»

اما آیتالله سیستانی، درباره نسبت ولدالزنا دادن میفرمایند: «اگر لفظ مزبور دشنام بوده نه نسبت ناروا، حق قذف برای کسی ثابت نیست.»

آیت الله سبحانی درباره این که به شخصی بگویند تو فرزند فلانی نیستی، میفرمایند: «حد قذف برای مادر او ثابت میشود.» آیتالله صافی گلپایگانی نیز میفرمایند: «جمله تو از بابای خودت نیستی، نسبت به مادر مخاطب قذف محسوب است و مادر میتواند طلب حد قذف کند