هر مشتری به طور متوسط، در ماه ۶ بار به استارباکس سر میزند و ۲۰ درصد مشتریهای آن، در ماه ۱۶ بار به آن سر میزنند، یعنی در واقع هر یک روز در میان، یک بار روی صندلیهای استارباکس مینشینند.