دلایل زیادی وجود دارد که چرا در لحظهی شکار لحظه، دوربینتان آماده نیست. یکی از دلایل میتواند این باشد که تجهیزات شما با نیازهایتان متناسب نیست. برای اطمینان از این که تجهیزات درستی دارید یا خیر از خود بپرسید «چه عکسهایی دوست دارم بگیرم؟» «آیا من به لنز تِله سنگین و سهپایه نیاز دارم یا یک دوربین در دسترس و کوچک کار من را راه میاندازد؟» اگرچه میتوانید با استفاده از اینترنت یا در فروشگاه تجهیزات عکاسی، درباره آخرین تجهیزات و تکنولوژیها اطلاعات کسب کنید، چیزی که از شما عکاس موفق میسازد این است که از دوربین خود چه میخواهید. بیشترین شمار پیکسلها یا آخرین تکنولوژی نمیتواند از عکسهای بد، عکس خوب بسازد.